Retningslinjer

Retningslinjer for NM for kor

 

cropped-nmforkor_ikon.png

 

NM for kor skal være en arena der kor får muligheten til å måle sin utvikling sammen med andre kor. Konkurransen skal inspirere, og bidra til å utvikle og bedre nivået blant korene. Videre skal konkurransen bidra til å synliggjøre korsangen som en viktig kulturbærer i samfunnet.

Norges Korforbund er ansvarlig for gjennomføringen av konkurransen. Retningslinjer og reglement skal bidra til at deltakere og arrangør har en felles forståelse for konkurransens formål og regelverk.

Konkurranseregler

1 Krav til deltagende kor

1.1    Alle kor og vokalgrupper i Norge kan delta i Norgesmesterskap for kor (NM for kor).

1.2  Minst 90 % av korets sangere skal være faste medlemmer. Dette må kunne dokumenteres. Brudd på denne regelen gir grunnlag for diskvalifikasjon.

1.3  Korene må ha eksistert i ett år før arrangementsdato.

1.4   Hvert kor kan delta i maksimalt 2 klasser. Det må være forskjellig repertoar i de to klassene.

2 Klasser

KlassenavnKommentar
Barnekor90% av koret må være innenfor alderstrinnet 6-13 år
Blandet kor A og B
Damekor A og B
ElitekorKvalifisering skjer etter vurdering av innsendte lydfiler.
Elitekor sakralKvalifisering skjer etter vurdering av innsendte lydfiler.
Mannskor A og B
Sakral A og B Åpen for alle kortyper
Seniorkor 90% av koret må være over 67 år
Ungdomskor 13-19minst 2/3 må være innenfor alderstrinnet
Ungdomskor 19-26minst 2/3 må være innenfor alderstrinnet
Vokalgruppe A og BMellom 3 og 12 sangere uten dirigent.
Åpen klasse A og B Åpen for alle kortyper. Kan inkludere akkompagnement og koreografi

Koralliansen ønsker å gjøre konkurransen tilgjengelig og interessant for alle typer kor.

Dersom koret er usikkert på hvilket nivå de skal konkurrere i, ta kontakt med musikkfaglig representant for veiledning. Kor som har deltatt ved andre konkurranser og oppnådd gulldiplom eller tilsvarende, må delta i klasse A eller Elitekor.

2.1 Barnekor

I klassen Barnekor må 90% av sangerne være innenfor aldersgruppen 6 – 13 år.

2.2 Ungdomskor

Ungdomskor kan delta i 2 ulike klasser:

13-19 år (minst 2/3 må være innenfor alderstrinnet)

19-26 år (minst 2/3 må være innenfor alderstrinnet)

2.3 Seniorkor

I klassen Seniorkor må 90% av medlemmene være over 67 år. Klassen er åpne for like stemmer og blandet kor.

2.4 Sakral klasse

Sakral klasse er åpen for alle kortyper.

2.5 Vokalgrupper

Vokalgruppe defineres som ensemble uten dirigent med maksimum 12 og minimum 3 sangere.

2.6 Åpen klasse

Åpen klasse er åpen for alle kortyper og vokalgrupper. Denne klassen er for kor som ønsker å presentere et program i sjangeren underholdning, pop, musikal, rytmisk musikk og lignende. Koret står fritt til å bruke akkompagnement, sceniske og koreografiske element. Fremføringen må være akustisk. Total framføringstid er 12 minutter pr kor.

2.7 Elitekor og elitekor sakral

Klassene Elitekor og Elitekor sakral er for kor på særdeles høyt nivå. Klassen er åpen for alle kortyper. Det er kun disse to klassene som er mulig å kombinere for Elitekor. Korene må sende inn to lydopptak for godkjenning til klassen. Opptakene må ikke være eldre enn to år.

2.8 Grand Prix

Grand Prix er en egen konkurranse hvor vinneren blir kåret til Norgesmester for kor. Juryen vil etter gjennomførte klasser velge ut 6-7 kor til denne konkurransen. Det skal synges to sanger, maksimal tidsbruk på 8 minutter. Koret avgjør selv om de vil synge sanger brukt tidligere i konkurransen, eller presentere nye. Noter til Grand Prix leveres sekretariatet like etter utvelgelsen.

3  Kunstneriske rammevilkår og repertoar

3.1  Minimum 50 % av programmet må fremføres a cappella, og behov for evt. teknisk utstyr må meldes inn til teknisk arrangør innen oppsatt frist. Unntak er Åpen klasse hvor det ikke er krav til á cappella sang.

3.2  Programmet skal være variert, og minimum én av sangene må være av en norsk komponist. Dette kan også være et arrangement av en norsk folketone.

3.3  Hvert kor har maksimum 12 minutter fra første til siste tone. Inn- og utmarsj regnes ikke.

3.4  Det skal brukes originalnoter ved konkurransen i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (iht Åndsverksloven). Arrangøren har rett og plikt til å kontrollere at dette blir gjort. Musikk som ikke er utgitt må vedlegges en bekreftelse fra komponist/ arrangør for bruk. Bruk av ikke-autoriserte kopier medfører diskvalifisering.

3.4.1  Det kan bli kontroll om koret besitter originalnoter i et antall som tilsvarer korets medlemstall. Kontrollen vil ikke bli gjennomført i løpet av konkurransen.

3.4.2  Dersom det oppstår problemer med, eller tvil om hvorvidt koret bruker originalnoter, er koret forpliktet til å ta dette opp med musikkfaglig ansvarlig for NM.

3.5   Dersom koret skal synge verket i en annen toneart enn den noterte, må juryen underrettes om dette på forhånd.

4 Retningslinjer for vurderingsarbeidet

4.1:  Juryen skal være bredt og internasjonalt sammensatt av minimum tre dommere med ulik kompetanse og bakgrunn, hvorav en juryleder. Ved en eventuell uenighet i stemmegivningen, vil juryleder ha mulighet til å benytte dobbeltstemme. Hvis det benyttes flere juryer, må hver jury ha en juryleder.

4.2  Koralliansen utpeker i god tid en musikkfaglig ansvarlig som bistår korene og juryen med rådgivning både før og under konkurransen. Musikkfaglig ansvarlig sitter ikke i juryen, men har det overordnede ansvaret for at vurderingsarbeidet blir gjort korrekt og i henhold til retningslinjene.

4.3  Under konkurransen fyller hver dommer løpende ut ett dommerskjema for hvert enkelt kor. Signerte dommerskjemaer, inklusive kommentarer, skal overleveres arrangøren så fort som mulig etter konkurransen.

4.4  Poengsystem:

Det er én karakterskala for alle klassene i NM. Det gis poeng på en skala opp til 100 poeng. Følgende elementer vil bli vektlagt og formidles til koret i en samlet poengsum:

a) Tekniske ferdigheter (sangtekniske ferdigheter, klang, intonasjon, rytme, presisjon, mm.)

b) Kunstnerisk uttrykk og formidling

4.5  Vinner av hver klasse er koret med høyest poengsum. I tilfeller ved lik poengsum for to kor, vil juryen stemme over hvem som er vinner.

4.6  Ved overskridelse av tidsbegrensningen på 12 minutter, jf. punkt 1.5.2, blir korene trukket i poeng. Det skal trekkes 1 poeng fra den samlede poengsum for hvert påbegynt minutt. Tidsoverskridelse på mer enn fem minutter medfører diskvalifikasjon.

4.6.1 Eventuelle protester vedrørende overtredelse av reglementet må dokumenteres og oversendes til prosjektleder innen 48 timer etter at resultatene har blitt offentliggjort.

4.7  Alle kor mottar en diplom for deltagelse.

4.8  Juryens avgjørelser er endelige.

5 Premiering

Premiering foregår etter følgende prinsipper, som gjelder både A-, B- og Elite-klasser:

5.1   Det deles ut pengepremie til klassevinneren.

5.2   Det deles ut en egen premie til vinneren av Grand Prix. Vinneren avgjøres etter flertall i juryen, og får tittelen Norgesmester for kor.

5.3   Arrangøren kan åpne for utdeling av andre typer priser.

6 Oversikt frister

6. 1 For koret

1.mai:

 • Frist for påmelding.
 • Frist for innsending av lydfil til Eliteklasse.

1.september:

 • Originalnoter markert med korets navn sendes i fem eksemplarer til arrangør. Notene vil bli returnert til korene etter konkurransen.
 • Frist for å melde inn behov for teknisk utstyr.
 • Frist for endelig antall sangere som skal delta.

6.2 For arrangør

1. september:

 • Informasjon og oversiktskart over konkurranselokalene gjøres tilgjengelig på konkurransens nettsider slik at korene kan planlegge inn- og utmarsj, samt oppstilling i forkant.
 • Korene tilsendes eksempel på dommerskjema senest denne datoen.

1.oktober: 

 • Påmeldte kor får tilsendt tidsplan for egen gjennomføring. Arrangøren plikter å formidle eventuelle endringer i tidsplanen. Tidsplanen skal være så nøyaktig som mulig, slik at korene kan planlegge sine aktiviteter i tilstrekkelig tid før konkurransen.

7   Gjennomføring av konkurransen

7.1 Hvert kor disponerer et rom til oppvarming i minst 45 minutter før de skal prestere. Dette rommet tildeles av arrangør. Her skal det være mulig å varme opp uten å sjenere den pågående konkurransen. Man skal kunne forflytte seg fra oppvarmingsrommet til konkurranselokalene på en enkel måte. Det vil være piano/keyboard tilgjengelig i oppvarmingsrommet.  Rom til øving utover dette må koret selv besørge.

7.2 Arrangør skal sørge for god belysning på scenen i konkurranselokalet, nystemt piano og notestativ til dirigenten.

7.3 Scenen skal ha kortrapper eller tilsvarende sceneoppsett tilpasset klassisk koroppstilling. Sceneoppsettet skal kunne romme de største korene. Dette oppsettet skal under normale forhold ikke forandres under konkurransen. Korene bestemmer selv hvordan de vil plassere seg på scenen.

7.4  Arrangør plikter å tilrettelegge for at dirigent skal ha gode arbeidsforhold på scenen.

7.5  For å gi korene best mulige prestasjonsforhold, vil arrangør, så langt det er praktisk mulig, gi tilbud om en kort oppstillingsprøve i konkurranselokalet.

7.6  Korenes rekkefølge i konkurransen avgjøres ved loddtrekning. Hvis en dirigent dirigerer flere kor, forsøker arrangør å legge til rette for dette.

8 Påmeldings- og deltakeravgift

8.1   Ved påmelding skal det betales et påmeldingsgebyr som dekker nødvendige administrasjonskostnader i forbindelse med registrering og planlegging av korkonkurransen. Beløpet refunderes ikke ved eventuell avmelding.

8.2   I tillegg betales en deltakeravgift som skal bidra til å dekke arrangørens utgifter i forbindelse med konkurransen. I denne avgiften er også deltakerpass til konkurransen dekket. Deltakeravgiften skal være betalt innen fristen som settes.

8.3   Ved for sen innbetaling av deltakeravgiftene (se punkt 8.2), påløper det et purregebyr. Unnlater koret å innbetale deltakeravgiftene innen de frister som er gitt av arrangør, mister koret sin plass i konkurransen.

9  Refusjonsregler

Eventuelle avmeldinger av hele kor eller enkeltdeltakere skal skje skriftlig til arrangøren, og refusjoner skjer etter disse regler:

9.1  Påmeldingsgebyret for koret refunderes ikke.

9.2  Deltageravgiften pr. sanger refunderes i sin helhet ved avmelding inntil 12 uker før konkurranseavvikling.

9.3  Dersom en deltaker melder seg av senere enn 12 uker, men inntil 6 uker før konkurranseavvikling, refunderes halvparten av deltakeravgiften.

9.4  For at punkt 9.3 skal gjelde, er det en forutsetning at koret for øvrig stiller i konkurransen. Regelen kan ikke benyttes til å melde av hele koret.

9.5  Etter 6 uker før konkurransestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften. Unntak er medisinske forhold der legeerklæring kan fremvises.

9.6  Dersom koret ikke får plass i konkurransen refunderes deltakeravgiftene.

9.7  Dersom arrangøren avlyser arrangementet refunderes deltakeravgiftene.

Musikkstyre for NM

Musikkstyret for NM for kor består av:

 • Tove Ramlo-Ystad (leder), Norges Korforbund
 • Sigurd Engesnes, Norsk sangerforum
 • Inga Sandve, Ung i kor
 • Ragnhild Hadland, Norsk kirkesangforbund
 • Gry Sagmo Aglen, Foreningen for norske kordirigenter – FONOKO.

Revidert 25.01.2017