Retningslinjer

NM for kor skal være en arena der kor får muligheten til å måle sin utvikling sammen med andre kor. Konkurransen skal inspirere, og bidra til å utvikle og bedre nivået blant korene. Videre skal konkurransen bidra til å synliggjøre korsangen som en viktig kulturbærer i samfunnet.

Retningslinjer og reglement skal bidra til at deltakere og arrangør har en felles forståelse for konkurransens formål og regelverk.

Det er Koralliansen som er arrangør av NM for kor, mens Norges Korforbund er ansvarlig for gjennomføringen av konkurransen.

Konkurranseregler

1 Krav til deltagende kor

1.1    Alle kor og vokalgrupper i Norge kan delta i Norgesmesterskap for kor (NM for kor).

1.2  Minst 90 % av korets sangere skal være faste medlemmer. Dette må kunne dokumenteres. Brudd på denne regelen gir grunnlag for diskvalifikasjon.

1.3  Korene må ha eksistert i ett år før arrangementsdato.

1.4   Hvert kor kan delta i maksimalt 2 klasser. Det må være forskjellig repertoar i de to klassene.

2 Klasser

Klassenavn
Barnekor
Blandet kor A og B
Damekor A og B
Elitekor
Elitekor sakral
Mannskor A og B
Sakral A og B
Seniorkor
Ungdomskor A og B
Vokalgruppe A og B
Åpen klasse A og B

Koralliansen ønsker å gjøre konkurransen tilgjengelig og interessant for alle typer kor.

Dersom koret er usikkert på hvilket nivå de skal konkurrere i, ta kontakt med kunstnerisk leder for veiledning. Kor som har deltatt ved andre konkurranser og oppnådd gulldiplom eller tilsvarende, må delta i klasse A eller Elitekor.

2.1 Barnekor

Alder 15 år og yngre. Minst 2/3 må være innenfor alderstrinnet.

2.2 Ungdomskor

Alder innenfor 16-26 år. Minst 2/3 må være innenfor alderstrinnet.

2.3 Seniorkor

I klassen Seniorkor må 90% av medlemmene være over 65 år. Klassen er åpne for like stemmer og blandet kor. Det kan benyttes akkompagnement.

2.5 Sakral klasse

Sakral klasse er åpen for alle kortyper.

2.6 Vokalgrupper

Vokalgruppe defineres som ensemble uten dirigent med maksimum 12 og minimum 3 sangere. Arrangør vil tilby mikrofoner, men gruppen kan bruke sine egne mikrofoner. Det blir mulighet for en kort lydprøve.

2.7 Åpen klasse

Åpen klasse er åpen for alle kortyper og vokalgrupper. Denne klassen er for kor som ønsker å presentere et program i sjangeren underholdning, pop, musikal, rytmisk musikk og lignende. Koret står fritt til å bruke akkompagnement, sceniske og koreografiske element. Koret må være akustisk. Vi tilbyr solistmikrofon. Total framføringstid er 12 minutter pr kor.

2.8 Elitekor og elitekor sakral

Klassene Elitekor og Elitekor sakral er for kor på særdeles høyt nivå. Klassen er åpen for alle kortyper. Det er kun disse to klassene som er mulig å kombinere for Elitekor. Korene må sende inn to lydopptak for godkjenning til klassen. Opptakene må ikke være eldre enn to år.

2.9 NM-finale

NM-finalen er en egen konkurranse hvor vinneren blir kåret til Norgesmester for kor. Juryen vil etter gjennomførte klasser velge ut 6-7 kor til denne konkurransen. Det skal synges to sanger, maksimal tidsbruk på 8 minutter. Koret avgjør selv om de vil synge sanger brukt tidligere i konkurransen, eller presentere nye. Noter til klassen leveres sekretariatet like etter utvelgelsen.

3  Kunstneriske rammevilkår og repertoar

3.1  Minimum 50 % av programmet må fremføres a cappella. Unntak er Åpen klasse hvor det ikke er krav til a cappella sang. Behov for teknisk utstyr utover piano må avklares med arrangør.

3.2  Programmet skal være variert, og minimum én av sangene må være av en norsk komponist. Dette kan også være et arrangement av en norsk folketone.

3.3  Hvert kor har maksimum 12 minutter effektiv syngetid.

3.4  Det skal brukes originalnoter ved konkurransen i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (iht Åndsverksloven). Arrangøren har rett og plikt til å kontrollere at dette blir gjort. Musikk som ikke er utgitt må vedlegges en bekreftelse fra komponist/ arrangør for bruk. Bruk av ikke-autoriserte kopier medfører diskvalifisering. Kvittering for noter kjøpt på nett må vedlegges notene.

3.4.1  Det kan bli kontroll om koret besitter originalnoter i et antall som tilsvarer korets medlemstall. Kontrollen vil ikke bli gjennomført i løpet av konkurransen.

3.4.2  Dersom det oppstår problemer med, eller tvil om hvorvidt koret bruker originalnoter, er koret forpliktet til å ta dette opp med kunstnerisk leder for NM.

3.5   Dersom koret skal synge verket i en annen toneart enn den noterte, må arrangøren underrettes om dette på forhånd.

4 Retningslinjer for vurderingsarbeidet

4.1:  Juryen skal være bredt og internasjonalt sammensatt av minimum tre dommere med ulik kompetanse og bakgrunn, hvorav en juryleder. Ved en eventuell uenighet i stemmegivningen, vil juryleder ha mulighet til å benytte dobbeltstemme. Hvis det benyttes flere juryer, må hver jury ha en juryleder.

4.2  Koralliansen utpeker i god tid en kunstnerisk leder som bistår korene og juryen med rådgivning både før og under konkurransen. Kunstnerisk leder sitter ikke i juryen, men har det overordnede ansvaret for at vurderingsarbeidet blir gjort korrekt og i henhold til retningslinjene.

4.3  Under konkurransen fyller hver dommer løpende ut ett dommerskjema for hvert enkelt kor. Koret får en samlet poengsum og får kommentarer fra hver av dommerne.

4.4  Poengsystem:

Det er én karakterskala for alle klassene i NM. Det gis poeng på en skala opp til 100 poeng. Følgende elementer vil bli vektlagt og formidles til koret i en samlet poengsum:

a) Tekniske ferdigheter (sangtekniske ferdigheter, klang, intonasjon, rytme, presisjon, mm.)

b) Kunstnerisk uttrykk og formidling

4.5  Vinner av hver klasse er koret med høyest poengsum. I tilfeller ved lik poengsum for to kor, vil juryen stemme over hvem som er vinner.

4.6  Ved overskridelse av tidsbegrensningen på 12 minutter, jf. punkt 1.5.2, blir korene trukket i poeng. Det skal trekkes 1 poeng fra den samlede poengsum for hvert påbegynt minutt. Tidsoverskridelse på mer enn fem minutter medfører diskvalifikasjon.

4.6.1 Eventuelle protester vedrørende overtredelse av reglementet må dokumenteres og oversendes til prosjektleder innen 48 timer etter at resultatene har blitt offentliggjort.

4.7  Alle kor mottar en diplom for deltagelse.

4.8  Juryens avgjørelser er endelige.

5 Premiering

Premiering foregår etter følgende prinsipper, som gjelder både A-, B-, senior- og elite-klasser:

5.1   Det kåres en vinner i hver klasse.

5.2   Det deles ut pengepremie til klassevinneren dersom de oppnår følgende poengsum:

 • Elite: Over 90 poeng
 • A klassen: Over 85 poeng
 • Barnekor: Over 80 poeng
 • B klassen: Over 75 poeng
 • Senior: Over 70 poeng

5.3   Det deles ut en egen pengepremie til vinneren av NM-finalen. Vinneren avgjøres etter flertall i juryen, og får tittelen Norgesmester for kor.

5.4   Arrangøren kan åpne for utdeling av andre typer priser.

6 Oversikt frister

6. 1 For koret

1. april:

 • Frist for påmelding.
 • Frist for innsending av lydfil til Eliteklasse.
 • Info om koret (4 linjer)

1. september:

 • Originalnoter markert med korets navn sendes i fem eksemplarer til arrangør. Noter kan hentes i sekretariatet etter konkurransen.
 • Frist for å melde inn behov for teknisk utstyr.
 • Frist for endelig antall sangere som skal delta.

6.2 For arrangør

1. september:

 • Informasjon og oversiktskart over konkurranselokalene gjøres tilgjengelig på konkurransens nettsider slik at korene kan planlegge inn- og utmarsj, samt oppstilling i forkant.
 • Korene tilsendes eksempel på dommerskjema senest denne datoen.

1. oktober: 

 • Påmeldte kor får tilsendt tidsplan for egen gjennomføring. Arrangøren plikter å formidle eventuelle endringer i tidsplanen. Tidsplanen skal være så nøyaktig som mulig, slik at korene kan planlegge sine aktiviteter i tilstrekkelig tid før konkurransen.

7   Gjennomføring av konkurransen

7.1 Hvert kor disponerer et rom til oppvarming i minst 45 minutter før de skal prestere. Dette rommet tildeles av arrangør. Her skal det være mulig å varme opp uten å sjenere den pågående konkurransen. Man skal kunne forflytte seg fra oppvarmingsrommet til konkurranselokalene på en enkel måte. Det vil være piano/keyboard tilgjengelig i oppvarmingsrommet.  Rom til øving utover dette må koret selv besørge.

7.2 Arrangør skal sørge for god belysning på scenen i konkurranselokalet, nystemt piano og notestativ til dirigenten.

7.3 Scenen skal ha kortrapper eller tilsvarende sceneoppsett tilpasset klassisk koroppstilling. Sceneoppsettet skal kunne romme de største korene. Dette oppsettet skal under normale forhold ikke forandres under konkurransen. Korene bestemmer selv hvordan de vil plassere seg på scenen.

7.4  Arrangør plikter å tilrettelegge for at dirigent skal ha gode arbeidsforhold på scenen.

7.5  For å gi korene best mulige prestasjonsforhold, vil arrangør, så langt det er praktisk mulig, gi tilbud om en kort oppstillingsprøve i konkurranselokalet.

7.6  Korenes rekkefølge i konkurransen avgjøres ved loddtrekning. Hvis en dirigent dirigerer flere kor, forsøker arrangør å legge til rette for dette.

8 Påmeldings- og deltakeravgift

8.1   Ved påmelding skal det betales et påmeldingsgebyr som dekker nødvendige administrasjonskostnader i forbindelse med registrering og planlegging av korkonkurransen. Beløpet refunderes ikke ved eventuell avmelding.

8.2   I tillegg betales en deltakeravgift som skal bidra til å dekke arrangørens utgifter i forbindelse med konkurransen. I denne avgiften er også deltakerpass til konkurransen dekket. Deltakeravgiften skal være betalt innen fristen som settes.

8.3   Ved for sen innbetaling av deltakeravgiftene (se punkt 8.2), påløper det et purregebyr. Unnlater koret å innbetale deltakeravgiftene innen de frister som er gitt av arrangør, mister koret sin plass i konkurransen.

9  Refusjonsregler

Eventuelle avmeldinger av hele kor eller enkeltdeltakere skal skje skriftlig til arrangøren, og refusjoner skjer etter disse regler:

9.1  Påmeldingsgebyret for koret refunderes ikke.

9.2  Deltageravgiften pr. sanger refunderes i sin helhet ved avmelding inntil 12 uker før konkurranseavvikling.

9.3  Dersom en deltaker melder seg av senere enn 12 uker, men inntil 6 uker før konkurranseavvikling, refunderes halvparten av deltakeravgiften.

9.4  For at punkt 9.3 skal gjelde, er det en forutsetning at koret for øvrig stiller i konkurransen. Regelen kan ikke benyttes til å melde av hele koret.

9.5  Etter 6 uker før konkurransestart gis ingen refusjon av deltakeravgiften. Unntak er medisinske forhold der legeerklæring kan fremvises.

9.6  Dersom koret ikke får plass i konkurransen refunderes deltakeravgiftene.

9.7  Dersom arrangøren avlyser arrangementet refunderes deltakeravgiftene.

Kunstnerisk råd for NM

Kunstnerisk råd for NM for kor består av oppnevnte representanter fra medlemsorganisasjonene i Koralliansen. Kunstnerisk ansvarlig for NM er Tove Ramlo-Ystad.

Revidert 02.10.2018