Retningslinjer for NM for kor

Retningslinjer NM for kor 2025   

Publisert 8. februar 2024

Det er koralliansen som er arrangør av NM for kor, mens Norges Korforbund er ansvarlig for gjennomføringen av konkurransen.

Koralliansen skal gjøre korsang til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne. Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og synliggjøre korenes betydning. Koralliansen ønsker å gjøre konkurransen tilgjengelig og interessant for alle typer kor. Retningslinjer og reglement skal bidra til at deltakere og arrangør har en felles forståelse for konkurransens formål og regelverk.

NM for kor skal være en arena der kor får muligheten til å måle sin utvikling sammen med andre kor. Konkurransen skal inspirere, og bidra til utvikling og læring. Videre skal konkurransen bidra til å synliggjøre korsangen som en viktig kulturbærer i samfunnet.
Benevnelsen kor vil i retningslinjene omfatte alle typer kor og vokalgrupper.

1 Krav til deltagende kor

1.1           Alle amatørkor i Norge kan delta i Norgesmesterskap for kor (NM for kor).
1.2           Minst 90% av korets sangere skal være faste medlemmer. Dette må kunne dokumenteres. Brudd på denne regelen gir grunnlag for diskvalifikasjon.
1.3           Korene må ha eksistert i ett år før arrangementsdato.
1.4           Hvert kor kan delta i maksimalt 2 klasser. Det må være forskjellig repertoar i de to klassene.

2 Klasser

Dersom koret er usikker på hvilket nivå de skal konkurrere i, ta kontakt med kunstnerisk leder for veiledning. 

 • Barnekor
 • Barnekor Åpen klasse
 • Blandet kor A og B
 • Damekor A og B
 • Elitekor
 • Elitekor Sakral
 • Mannskor A og B
 • Sakral A og B
 • Seniorkor
 • Ungdomskor A og B
 • Vokalgruppe A og B
 • Åpen klasse A og B

2.1 Barnekor

I klassen Barnekor deltar kor hvor majoriteten av sangerne er opp til 12 år.  Ingen må være over 16 år.

2.2 Barnekor Åpen klasse

I klassen Barnekor Åpen klasse deltar kor hvor majoriteten av sangerne er opp til 12 år. Ingen må være over 16 år. Denne klassen er for barnekor som ønsker å presentere et program i sjangeren underholdning, pop, musikal, rytmisk musikk og lignende.

Koret står fritt til å bruke akkompagnement, sceniske og koreografiske element og må være akustisk. Akkompagnement må utføres der og da, ikke være innspilt på forhånd. Vi tilbyr 1 solistmikrofon.

2.3 Ungdomskor

I Ungdomskor deltar kor hvor majoriteten av sangerne er mellom 13 og 19 år. Ingen må være over 26 år. Ungdomskor kan i tillegg delta i ordinær Åpen klasse eller i Sakral klasse.

2.4 Seniorkor

I klassen Seniorkor må 90% av medlemmene være over 65 år. Klassen er åpen for like stemmer og blandet kor. I denne klassen kan det benyttes akkompagnement på alle sanger, men det oppfordres til å synge noe av repertoaret a cappella.

2.5 Sakral klasse

Sakral klasse er åpen for alle kortyper, unntatt barnekor.

2.6 Vokalgrupper

Vokalgruppe defineres som et ensemble uten dirigent med maksimum 12 og minimum 3 sangere. Etter eksterne faglige innspill har vi én klasse for vokalgrupper, enten gruppen synger med eller uten mikrofoner.

Vokalgrupper kan også konkurrere i Åpen klasse og Sakral klasse, men da må det synges akustisk. For vokalgrupper med mikrofon: Det forventes at gruppen bruker egne mikrofoner, og det vil bli lagt til rette for en lydprøve, maks 30 minutter.

2.7 Åpen klasse

Åpen klasse er åpen for alle kortyper, unntatt barnekor. Denne klassen er for kor som ønsker å presentere et program i sjangeren underholdning, pop, musikal, rytmisk musikk og lignende. Koret står fritt til å bruke akkompagnement, sceniske og koreografiske element, og må være akustisk. Piano og én solistmikrofon er tilgjengelig på scenen.

Øvrige instrument og/ eller sceniske effekter må bringes inn på scenen samtidig med korets entre, og tas med når koret går av scenen.
Akkompagnement må utføres der og da, ikke være innspilt på forhånd.

2.8 Elitekor og Elitekor sakral

Klassene Elitekor og Elitekor Sakral er for kor på særdeles høyt nivå. Det er kun disse to klassene som er mulig å kombinere for Elitekor. Korene må sende inn to lydopptak for godkjenning til klassen. Opptakene må ikke være eldre enn to år.

2.9 NM-finale

NM-finalen er en egen konkurranse hvor vinneren blir kåret til Norgesmester for kor. Juryen vil etter gjennomførte klasser, velge ut 6-7 kor til denne konkurransen. Maksimal tidsbruk er 8 minutter, og det skal synges to sanger. Det anbefales å velge nytt repertoar, men det går an å synge sanger som er sunget tidligere i konkurransen.

8 eksemplarer av hver note leveres inn umiddelbart etter utvelgelsen. 

3 Kunstneriske rammevilkår og repertoar

3.1         Minimum 50 % av programmet må fremføres a cappella. Unntak er Åpen klasse. Åpen klasse barnekor og klassen for Seniorkor. Piano vil være tilgjengelig på alle arenaer. Behov for tilrettelegging utover dette, må avklares med arrangør innen gitt frist. Det er ikke tillatt med forhåndsinnspilt akkompagnement.

3.2           Programmet skal være variert, og minimum én av sangene må være av en norsk komponist. Dette kan også være et arrangement av en norsk sang.

3.3           Effektiv syngetid må være minimum 8 minutter – maksimum 12 minutter. Korene vil bli trukket 1 poeng pr. minutt ved både for kort og for lang syngetid.  Det trekkes poeng fra den samlede poengsum. 

3.4           Det skal brukes kjøpte noter ved konkurransen, i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (iht Åndsverksloven). Koret må inneha antall kjøpte noter likt antall sangere i koret.  Teknisk arrangør kan kontrollere at dette etterfølges.

Musikk som ikke er utgitt må vedlegges en bekreftelse fra komponist/ arrangør for bruk. Lisensierte noter kjøpt på nett må vise samsvar mellom kjøpte noter og antall sangere i koret. 

Dersom det oppstår problemer med, eller tvil om hvorvidt koret bruker kjøpte noter, er koret forpliktet til å ta dette opp med kunstnerisk leder for NM for kor.

3.5           Dersom koret skal synge verket i en annen toneart enn den noterte, må det anmerkes i hver note dette gjelder.

4 Retningslinjer for vurderingsarbeidet

4.1           Juryen skal være bredt og internasjonalt sammensatt med ulik kompetanse og bakgrunn. Det skal minimum være tre dommere i hver klasse, hvorav en juryleder. Ved en eventuell uenighet i stemmegivningen, vil juryleder ha mulighet til å benytte dobbeltstemme. Hvis det benyttes flere juryer, må hver jury ha en juryleder.

4.2           Koralliansen utpeker i god tid en kunstnerisk leder som bistår korene og juryen med rådgivning både før og under konkurransen. Kunstnerisk leder sitter ikke i juryen, men har det overordnede ansvaret for at vurderingsarbeidet blir gjort korrekt, og i henhold til retningslinjene.

4.3           Under konkurransen fyller hver dommer løpende ut ett dommerskjema for hvert kor. Koret får en samlet poengsum, og får kommentarer fra hver av dommerne.

4.4           Poengsystem:

Det er én poengskala for alle klassene i NM for kor. Det gis poeng på en skala opp til 100. Følgende elementer vil bli vektlagt, og formidles til koret i en samlet poengsum:

 1. a) Sangtekniske ferdigheter (klang, intonasjon, rytme, presisjon mm.)
 2. b) Kunstnerisk uttrykk og formidling

4.5           Vinner av hver klasse er koret med høyest poengsum.

4.6           Eventuelle protester som gjelder overtredelse av reglementet må dokumenteres og oversendes til prosjektleder innen 48 timer etter at resultatene har blitt offentliggjort.

4.7           Alle kor mottar et diplom for deltagelse.

4.8           Juryens avgjørelser er endelige.

5 Premiering

Premiering foregår etter følgende prinsipper:

5.1           Det kåres en vinner i hver klasse.

5.2           Det deles ut pengepremie til klassevinneren dersom de oppnår følgende poengsum:

 • Elite: Over 90 poeng
 • Klasse A: Over 85 poeng
 • Klasse B: Over 80 poeng
 • Barnekor: Over 80 poeng
 • Barnekor Åpen klasse: Over 80 poeng
 • Senior: Over 75 poeng

5.3           Det deles ut en egen pengepremie til vinneren av NM-finalen.

Vinneren avgjøres etter flertall i juryen, og får tittelen Norgesmester for kor.

5.4           Arrangøren kan åpne for utdeling av andre typer priser. Dette kan variere fra år til år.             

Se egen informasjon på hjemmesiden. 

6 Oversikt frister

6. 1 For koret

 1. oktober 2024
 • Frist for påmelding og betaling av påmeldingsgebyr
 • Frist for innsending av lydfil til Eliteklasse

 1. desember 2024

 • Frist for å melde inn endelig antall sangere som skal delta
 • Frist for å sende inn repertoar elektronisk. Må benytte tilsendt skjema.
 • Frist for å sende inn noter i fire eksemplarer til arrangør.
  (Vi anbefaler at noter sendes med sporing)
 • Notene må være i adskilte bunker (x 4), merket med korets navn, kategori, og lagt i riktig rekkefølge. Skal toneart endres, må ny toneart være påført hvert eksemplar.

 15. januar 2025

 • Frist for innbetaling av deltakeravgift
 • Frist for å melde inn behov for teknisk utstyr
 • Frist for å melde inn viktige forutsetninger for gjennomføringen, eksempelvis at dirigenten har flere deltagende kor, eller sangere som deltar med flere kor

6.2 For arrangør

 15. januar 2025

 • Informasjon og oversiktskart over konkurranselokalene gjøres tilgjengelig på konkurransens nettsider, slik at korene kan planlegge inn- og utmarsj, samt oppstilling i forkant
 • Korene tilsendes eksempel på dommerskjema senest denne datoen

 15. februar 2025

 • Korene får tilsendt tidsplan for egen gjennomføring. Arrangør plikter å formidle eventuelle endringer i tidsplanen. Tidsplanen skal være så nøyaktig som mulig, slik at korene kan planlegge sine aktiviteter i tilstrekkelig tid før konkurransen

7   Gjennomføring av konkurransen

7.1           Hvert kor disponerer et rom til oppvarming i minst 45 minutter før de skal prestere. Dette rommet tildeles av arrangør. Her skal det være mulig å varme opp uten å sjenere den pågående konkurransen. Man skal kunne forflytte seg fra oppvarmingsrommet til konkurranselokalene på en enkel måte. Det vil være piano/ keyboard tilgjengelig i oppvarmingsrommet.

Rom til øving utover dette må koret selv ta hånd om.

7.2           Arrangør skal sørge for god belysning på scenen i konkurranselokalet, nystemt piano og notestativ til dirigenten.

7.3           Scenen skal ha kortrapper eller tilsvarende sceneoppsett tilpasset klassisk koroppstilling. Sceneoppsettet skal kunne romme de største korene. Korene har ikke anledning til å flytte på sceneoppsettet.

Det vil være plass til å stå foran kortrapper/ sceneoppsettet.

7.4           Så langt det er praktisk mulig, vil korene få tilbud om en kort ståprøve i konkurranselokalet

7.5           Noter må hentes i sekretariatet etter konkurransen.
Uavhentede noter sendes koret i oppkrav etter konkurransen.

8 Påmeldings- og deltakeravgift

8.1           Ved påmelding skal det betales et påmeldingsgebyr per klasse som dekker nødvendige administrasjonskostnader i forbindelse med registrering og planlegging av korkonkurransen.

8.2           I tillegg betales en deltakeravgift som skal bidra til å dekke arrangørens utgifter i forbindelse med konkurransen. Betalt deltakeravgift inkluderer et deltakerpass som gir fri adgang til alle konkurransene.

Deltakeravgiften skal være betalt innen fristen. Ved for sen innbetaling av deltakeravgiften, påløper det et purregebyr. Unnlater koret å innbetale deltakeravgiften innen fristen som er gitt av arrangør, mister koret sin plass i konkurransen.

9 Refusjonsregler

Eventuelle avmeldinger av hele kor eller enkeltdeltakere skal skje skriftlig til arrangøren, og refusjoner skjer etter disse regler:

9.1           Påmeldingsgebyret for koret refunderes ikke.

9.2           Deltakeravgiften pr. sanger refunderes i sin helhet ved avmelding innen 1. desember 2024

9.3           Etter 1. desember 2024 gis ingen refusjon. Unntak er medisinske forhold der legeerklæring kan fremvises. Dette forutsetter at det enkelte kormedlem har reiseforsikring.

9.4           Unntak Dersom arrangør må avlyse NM for kor blir påmeldingsgebyr og deltakeravgift refundert. Må NM for kor avlyses grunnet korona eller andre pandemier vil påmeldingsgebyr og deltakeravgift bli refundert. Ved force majeure refunderes kun deltakeravgift.

Kunstnerisk råd for NM

Kunstnerisk råd for NM for kor består av oppnevnte representanter fra medlemsorganisasjonene i Koralliansen.
Kunstnerisk ansvarlig for NM er Tove Ramlo-Ystad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •