Retningslinjer for NM for kor

Retningslinjene er revidert 29. september 2022.

 • 13. januar 2023 – endringer gjort i punkt 2.1, 2.2 og 2.3.     
 • 26. april 2023 – endringer gjort i punkt 5.2
 • 4. mai 2023 – endringer gjort i punkt 6

Det er Koralliansen som er arrangør av NM for kor, mens Norges Korforbund er ansvarlig for gjennom-føringen av konkurransen.

KorAlliansen skal gjøre korsang til en attraktiv fritidsinteresse for alle barn, unge og voksne. Dette gjør vi ved å sikre gode vekstvilkår for korene, tilby aktiviteter av høy kvalitet og synliggjøre korenes betydning. KorAlliansen ønsker å gjøre konkurransen tilgjengelig og interessant for alle typer kor. Retningslinjer og reglement skal bidra til at deltakere og arrangør har en felles forståelse for konkurransens formål og regelverk.

NM for kor skal være en arena der kor får muligheten til å måle sin utvikling sammen med andre kor. Konkurransen skal inspirere, og bidra til utvikling og læring. Videre skal konkurransen bidra til å synliggjøre korsangen som en viktig kulturbærer i samfunnet.

Benevnelsen kor vil i retningslinjene omfatte alle typer kor og vokalgrupper.

1 Krav til deltagende kor

1.1 Alle kor i Norge kan delta i Norgesmesterskap for kor (NM for kor).

1.2 Minst 90% av korets sangere skal være faste medlemmer. Dette må kunne dokumenteres. Brudd på denne regelen gir grunnlag for diskvalifikasjon.

1.3 Korene må ha eksistert i ett år før arrangementsdato.1.4 Hvert kor kan delta i maksimalt 2 klasser. Det må være forskjellig repertoar i de to klassene.

2 Klasser

Dersom koret er usikker på hvilket nivå de skal konkurrere i, ta kontakt med kunstnerisk leder for veiledning. 

2.1 Barnekor

I klassen Barnekor deltar kor hvor majoriteten av sangerne er opp til 12 år.  Ingen må være over 16 år.

2.2 Barnekor Åpen klasse

I klassen Barnekor Åpen klasse deltar kor hvor majoriteten av sangerne er opp til 12 år. Ingen må være over 16 år.

Denne klassen er for barnekor som ønsker å presentere et program i sjangeren underholdning, pop, musikal, rytmisk musikk og lignende. Koret står fritt til å bruke akkompagnement, sceniske og koreografiske element og må være akustisk. Akkompagnement må utføres der og da, ikke være innspilt på forhånd. Vi tilbyr solistmikrofon.

2.3 Ungdomskor

I Ungdomskor deltar kor hvor majoriteten av sangerne er mellom 13 og 19 år. Ingen må være over 26 år.
Ungdomskor kan i tillegg delta i ordinær Åpen klasse eller i Sakral klasse.

2.4 Seniorkor

I klassen Seniorkor må 90% av medlemmene være over 65 år. Klassen er åpen for like stemmer og blandet kor. I denne klassen kan det benyttes akkompagnement på alle sanger, men det oppfordres til å synge noe av repertoaret a cappella.

2.5 Sakral klasse

Sakral klasse er åpen for alle kortyper, unntatt barnekor.

2.6 Vokalgrupper

Vokalgruppe defineres som et ensemble uten dirigent med maksimum 12 og minimum 3 sangere. Gruppen kan konkurrere i ‘Vokalgruppe med mikrofon’ eller ‘Vokalgruppe akustisk’.

Det foretrekkes at gruppen bruker egne mikrofoner. For ‘Vokalgruppe med mikrofon’ vil det bli lagt til rette for en lydprøve, maks 30 minutter. Vokalgrupper kan også konkurrere i Åpen klasse og Sakral, men da må det synges akustisk.

2.7 Åpen klasse

Åpen klasse er åpen for alle kortyper, unntatt barnekor. Denne klassen er for kor som ønsker å presentere et program i sjangeren underholdning, pop, musikal, rytmisk musikk og lignende. Koret står fritt til å bruke akkompagnement, sceniske og koreografiske element og må være akustisk. Akkompagnement må utføres der og da, ikke være innspilt på forhånd. Vi tilbyr solistmikrofon.

2.8 Elitekor og elitekor sakral

Klassene Elitekor og Elitekor Sakral er for kor på særdeles høyt nivå. Det er kun disse to klassene som er mulig å kombinere for Elitekor. Korene må sende inn to lydopptak for godkjenning til klassen. Opptakene må ikke være eldre enn to år.

2.9 NM-finale

NM-finalen er en egen konkurranse hvor vinneren blir kåret til Norgesmester for kor. Juryen vil etter gjennomførte klasser, velge ut 6-7 kor til denne konkurransen. Det skal synges to sanger, maksimal tidsbruk er 8 minutter. Koret avgjør selv om de vil synge sanger brukt tidligere i konkurransen, eller presentere nye. 8 eksemplarer av hver note leveres inn umiddelbart etter utvelgelsen. 

3  Kunstneriske rammevilkår og repertoar

3.1  Minimum 50 % av programmet må fremføres a cappella. Unntak er Åpen klasse og Seniorkor. Piano vil være tilgjengelig på alle arenaer. Behov for tilrettelegging utover dette, må avklares med arrangør innen 1.september. Det er ikke tillatt med forhåndsinnspilt akkompagnement.

3.2  Programmet skal være variert, og minimum én av sangene må være av en norsk komponist. Dette kan også være et arrangement av en norsk sang.

3.3  Effektiv syngetid må være minimum 8 minutter – maksimum 12 minutter. Korene vil bli trukket 1 poeng pr. minutt ved både for kort og for lang syngetid.  Det trekkes poeng fra den samlede poengsum. 

3.4  Det skal brukes originalnoter ved konkurransen i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (iht Åndsverksloven). Arrangøren har rett og plikt til å kontrollere at dette blir gjort. Musikk som ikke er utgitt må vedlegges en bekreftelse fra komponist/ arrangør for bruk. Kvittering for noter kjøpt på nett må vedlegges notene. Dersom det oppstår problemer med, eller tvil om hvorvidt koret bruker originalnoter, er koret forpliktet til å ta dette opp med kunstnerisk leder for NM for kor.

3.5  Dersom koret skal synge verket i en annen toneart enn den noterte, må det anmerkes i hver note dette gjelder.

4 Retningslinjer for vurderingsarbeidet

4.1:  Juryen skal være bredt og internasjonalt sammensatt med ulik kompetanse og bakgrunn. Det skal minimum være tre dommere i hver klasse, hvorav en juryleder. Ved en eventuell uenighet i stemmegivningen, vil juryleder ha mulighet til å benytte dobbeltstemme. Hvis det benyttes flere juryer, må hver jury ha en juryleder.

4.2  KorAlliansen utpeker i god tid en kunstnerisk leder som bistår korene og juryen med rådgivning både før og under konkurransen. Kunstnerisk leder sitter ikke i juryen, men har det overordnede ansvaret for at vurderingsarbeidet blir gjort korrekt og i henhold til retningslinjene.

4.3  Under konkurransen fyller hver dommer løpende ut ett dommerskjema for hvert kor. Koret får en samlet poengsum og får kommentarer fra hver av dommerne.

4.4  Poengsystem:

Det er én karakterskala for alle klassene i NM for kor. Det gis poeng på en skala opp til 100 poeng. Følgende elementer vil bli vektlagt, og formidles til koret i en samlet poengsum:

a) Sangtekniske ferdigheter (klang, intonasjon, rytme, presisjon mm.)

b) Kunstnerisk uttrykk og formidling

4.5  Vinner av hver klasse er koret med høyest poengsum.

4.6  Eventuelle protester vedrørende overtredelse av reglementet må dokumenteres og oversendes til prosjektleder innen 48 timer etter at resultatene har blitt offentliggjort.

4.7  Alle kor mottar en diplom for deltagelse.

4.8  Juryens avgjørelser er endelige.

5 Premiering

Premiering foregår etter følgende prinsipper:

5.1   Det kåres en vinner i hver klasse.

5.2   Det deles ut pengepremie til klassevinneren dersom de oppnår følgende poengsum:

  • Elite:                                                               Over 90 poeng
  • Klasse A:                                                       Over 85 poeng
  • Klasse B:                                                       Over 75 poeng
  • Barnekor:                                                     Over 80 poeng
  • Barnekor Åpen klasse:                            Over 80 poeng
  • Ungdomskor A:                                          Over 85 poeng
  • Ungdomskor B:                                          Over 80 poeng
  • Senior:                                                            Over 75 poeng

5.3   Det deles ut en egen pengepremie til vinneren av NM-finalen. Vinneren avgjøres etter flertall i juryen, og får tittelen Norgesmester for kor.

5.4  Arrangøren kan åpne for utdeling av andre typer priser. Dette kan variere fra år til år. Se egen informasjon på hjemmesiden. 

6 Oversikt frister

6. 1 For koret

1. april 

 • Frist for påmelding og påmeldingsgebyr
 • Frist for innsending av lydfil til Eliteklasse
 • Info om koret (4 linjer) sendes inn på tilsendt skjema.  Skal brukes av konferansier

1. juni

 • Frist for innbetaling av deltakeravgift
 • Tilsendt repertoarskjema sendes inn elektronisk
 • Originalnoter markert med korets navn sendes inn på tilsendt skjema i fem eksemplarer til arrangør. Notene må være i adskilte bunker (x 5), merket med kategori, og lagt i riktig rekkefølge
 • Skal toneart endres, må ny toneart være påført hvert eksemplar

1. september

 • Frist for å gjøre endringer iht innsendt påmeldingsskjema
 • Frist for å melde inn behov for teknisk utstyr
 • Frist for endelig antall sangere som skal delta
 • Koret er ansvarlig for å melde inn viktige forutsetninger for gjennomføringen, eksempelvis at dirigenten har flere deltagende kor, eller sangere som deltar med flere kor

6.2 For arrangør

15. juni

 • Informasjon og oversiktskart over konkurranselokalene gjøres tilgjengelig på konkurransens nettsider, slik at korene kan planlegge inn- og utmarsj, samt oppstilling i forkant
 • Korene tilsendes eksempel på dommerskjema senest denne datoen.

15. september

 • Korene får tilsendt tidsplan for egen gjennomføring. Arrangør plikter å formidle eventuelle endringer i tidsplanen. Tidsplanen skal være så nøyaktig som mulig, slik at korene kan planlegge sine aktiviteter i tilstrekkelig tid før konkurransen.

7   Gjennomføring av konkurransen

7.1  Hvert kor disponerer et rom til oppvarming i minst 45. minutter før de skal prestere. Dette rommet tildeles av arrangør. Her skal det være mulig å varme opp uten å sjenere den pågående konkurransen. Man skal kunne forflytte seg fra oppvarmingsrommet til konkurranselokalene på en enkel måte. Det vil være piano/ keyboard tilgjengelig i oppvarmingsrommet. Rom til øving utover dette må koret selv ta hånd om.

7.2  Arrangør skal sørge for god belysning på scenen i konkurranselokalet, nystemt piano og notestativ til dirigenten.

7.3  Scenen skal ha kortrapper eller tilsvarende sceneoppsett tilpasset klassisk koroppstilling. Sceneoppsettet skal kunne romme de største korene. Korene bestemmer selv hvordan de vil plassere seg på scenen.

7.4  Så langt det er praktisk mulig, vil korene få tilbud om en kort oppstillingsprøve i konkurranselokalet.

7.5  Noter må hentes i sekretariatet etter konkurransen.

8 Påmeldings- og deltakeravgift

8.1  Ved påmelding skal det betales et påmeldingsgebyr som dekker nødvendige administrasjonskostnader i forbindelse med registrering og planlegging av korkonkurransen.

8.2  I tillegg betales en deltakeravgift som skal bidra til å dekke arrangørens utgifter i forbindelse med konkurransen. I denne avgiften er også deltakerpass til konkurransen dekket. Deltakeravgiften skal være betalt innen fristen.

Ved for sen innbetaling av deltakeravgiften, påløper det et purregebyr. Unnlater koret å innbetale deltakeravgiften innen fristen som er gitt av arrangør, mister koret sin plass i konkurransen.

9  Refusjonsregler

Eventuelle avmeldinger av hele kor eller enkeltdeltakere skal skje skriftlig til arrangøren, og refusjoner skjer etter disse regler:

9.1  Påmeldingsgebyret for koret refunderes ikke.

9.2  Deltakeravgiften pr. sanger refunderes i sin helhet ved avmelding innen 1. juni.

9.3  Etter 1. juni (konkurranseåret) gis ingen refusjon. Unntak er medisinske forhold der legeerklæring kan fremvises. Dette forutsetter at det enkelte kormedlem har reiseforsikring.

9.4   Unntak Dersom arrangør må avlyse NM for kor blir påmeldingsgebyr og deltakeravgift refundert. Må NM for kor avlyses grunnet korona eller andre pandemier vil påmeldingsgebyr og deltakeravgift bli refundert. Ved force majeure refunderes kun deltakeravgift.

 

Kunstnerisk råd for NM

Kunstnerisk råd for NM for kor består av oppnevnte representanter fra medlemsorganisasjonene i KorAlliansen.

Kunstnerisk ansvarlig for NM er Tove Ramlo-Ystad.