Valg for et bærekraftig arrangement

Arrangøren av NM for kor har hele tiden gjort valg for å gjøre arrangementet bærekraftig. Ifølge FN er et arrangement bærekraftig når det er utformet, planlagt og gjennomført på en måte som minimerer mulige negative påvirkninger på miljøet og gir gode ringvirkninger for lokalsamfunnet og alle involverte. For vårt arrangement er tre av bærekraftsmålene spesielt relevante.

Bærekraftsmål nr. 3 – Sikre god helse og livskvalitet for alle – uansett alder.

Å synge i kor er sosialt og et inkluderende fellesskap. NM for kor er en arena der korsangere i alle aldere og fra alle sjangere er velkommen. Sang hele livet er en ambisjon.

Forskning viser at sang er stimulerende for språkutviklingen for barn og at det og at det skjerper og gleder mennesker langt inn i alderdommen.

Professor i musikk Anne H. Balsnes oppsummerer i sin undersøkelse [1] om korsang og folkehelse at effektene av korsang berører alle dimensjonene ved det å være menneske. Korsang gir dermed en helhetlig effekt, både fysisk, emosjonelt, mentalt, sosialt og eksistensielt.

NM for kor er noe å strekke seg etter for dagens korsangere og bidra til å synliggjøre korsang som en aktuell fritidsaktivitet for flere mennesker. Befolkningen i nærområdet vil bli invitert til å overvære konkurransene og finalen.

Bærekraftmål nr. 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

Under NM for kor 2023 ønsker vi å sette minst mulig miljøfotavtrykk.

Vi anbefaler korene å bruke offentlig kommunikasjon, så lang dette er mulig. Når deltakerne er kommet til Trondheim vil hele arrangementet foregå i et avgrenset område med gangavstand til alt.

Hotellene vi anbefaler deltakerne har et bevisst forhold til matsvinn og andre tiltak for å nå FNs bærekraftsmål.

Det vil ikke bli trykket opp materiell til deltakerne, men digitale løsninger vil bli benytte til både program, billetter og resultatlister. Informasjon vil finnes på nettsiden: nmforkor.no

Premiene til vinnerne er kun et diplom og pengepremier.

Promo-materiell begrenses til et minimum og noter distribueres digitalt.

Streaming av arrangementet vil gjøre det mulig for et større publikum å se arrangementet uten å reise til Trondhjem.

Bærekraftmål nr. 17 – Samarbeid for å nå målene

Vi setter krav til alle vår samarbeidspartnere om at de har et bevisst forhold til bærekraftsmålene.

Med denne bakgrunnen vil vi si at NM for kor 2023 skal være et bærekraftig arrangement, der vi har minimert de negative påvirkningene på miljøet så langt det er mulig. Vi håper og tror at arrangementet vil gi positive ringvirkninger på lokalsamfunnet og alle de involverte.

[1] Singing for a Better Life: Choral Singing and Public Health | SpringerLink